Algemene voorwaarden

 1. “Adrianus Petrus Unipessoal LDA” PC Helpdesk hierna te noemen, is verplicht tot het verhelpen van softwareproblemen in alle computers, en laptops in het huishouden van de servicecontracthouder, hierna de klant
 2. PC Helpdesk zal binnen 24 uur nadat de meldingen van softwareproblemen zijn binnengekomen aanvang nemen met het oplossen van het probleem. In het weekend geldt een 24 uurs-service voor urgente gevallen. PC Helpdesk bepaalt wat een urgent geval is.
 3. Hardware defecten vallen niet binnen het contract
 4. Indien PC Helpdesk constateert dat het probleem niet kan worden opgelost met de aanwezige middelen dan kan worden besloten om de reparatie te annuleren. In beginsel aanvaardt PC Helpdesk geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de periode dat zij de computer ter reparatie onder zich heeft. Alleen in geval van opzet of ernstige roekeloosheid van de zijde van PC Helpdesk aanvaardt zij aansprakelijkheid, maar tot een maximum van € 80,–.
 5. PC Heldesk kan te allen tijde besluiten om over te gaan tot herinstallatie. Waarna PC Helpdesk zal proberen de oude situatie zoveel mogelijk te herstellen.
 6. De klant dient in het bezit te zijn van alle geldige en originele licenties behorende bij de software en zij dient deze op eerste verzoek beschikbaar te stellen aan PC Helpdesk. Niet-legale software wordt niet ondersteund.
 7. PC Helpdesk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van data. Alleen in geval van opzet of ernstige roekeloosheid aan de zijde van PC Helpdesk aanvaardt zij aansprakelijkheid, maar tot een maximum van € 50,-, voor het verlies van data.
 8. computer van de klant moet voorzien zijn van een geldige correct werkende virusscanner.
 9. De klant heeft recht op onbeperkt support (6 meldingen) per computer per jaar. Meldingen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende contractjaar.
 10. Indien de klant op het moment van opzegging van het abonnement reeds een dienst heeft afgenomen, maar zijn contractbijdrage nog niet (volledig) heeft voldaan, kan PC Helpdesk de klant een bedrag van € 25,- per melding aan PC Helpdesk te voldoen alvorens het contract opgezegd kan worden.
 11. De klant dient PC Helpdesk onmiddellijk in kennis te stellen van een computerprobleem.
 12. Het is aan de beoordeling van PC Helpdesk of een probleem op afstand kan worden opgelost.
 13. De klant dient te zorgen voor volledige toegang tot zowel de software als de hardware.
 14. PC Helpdesk is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van diensten van derden.
 15. PC Helpdesk is niet verplicht de volgende werkzaamheden uit te voeren:   *Het verhelpen van storingen aan illegale software.
  *Het verhelpen van hardwareproblemen.
  *Het verhelpen van een virusuitbraak zonder aanwezigheid van een correct werkende virusscanner.
  *Het verhelpen van storingen aan game-consoles, smartphones, televisies of dergelijke.
  *Het verhelpen van problemen veroorzaakt door diensten van derden.
  *Het terughalen van data, die niet zijn opgenomen in een correcte back-up.
  *Het verhelpen van problemen, die het gevolg zijn van een (door de klant of derden) niet correct opgezette basis (bijvoorbeeld: een computer die niet voldoet aan de minimale systeemeisen).
  *Het verhelpen van problemen in computerapplicaties die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.
  *Problemen, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen (voorbeeld blikseminslag)
 16. Niet goed opgeloste problemen dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij PC HelpDesk.
 17. PC Helpdesk is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal PC Helpdesk de klant in kennis stellen. Indien de klant niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk (email) heeft gereageerd, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.
 18. PC Helpdesk mag de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage volgens de Consumenten Prijs Index van het CBS. De prijs die de klant dient te betalen is afhankelijk van de ingangsdatum van het servicecontract.
 19. De klant is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de infrastructuur en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat van onderhoud worden door de klant aan PC Helpdesk gegarandeerd.
  *De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvraag en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden.
  *De klant is verplicht tot de levering van elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.
  *De klant dient aanwezig te zijn voor eventuele toelichting over het probleem of het beantwoorden
  *De klant dient gemaakte arbeid van PC Helpdesk te betalen, indien het niet onder de garantie valt.
  PCHELPDESK is gebonden aan het Nederlandse consumentenrecht/herroepingsrecht, echter gemaakte arbeidsuren (kosten) en geactiveerde software kunnen niet worden geannuleerd.
 20. Adrianus Petrus Unipessoal LDA  , RUA de Devesa-Soutelo 15, 4730-583  Vila Verde , NIF PT516652249.